ColorlandGO 2.45.17 (MOD)

December 27, 2021 0 By androidimod

ColorlandGO 2.45.17 MOD Unlimited Premium

Information Of ColorlandGO MOD features:

Requirement
5.0 and up
Rating Reviews
App Version
2.45.17
Language
English
Downloads
100,000+
Developer
Androidimod
Update
December 27, 2021
Ganre
Photography

 

About ColorlandGO

Table Of Contents

 • Latest updated
 • Description
 • How to install ColorlandGO APK / MOD file?
 • Questions & answers
 • Reviews

ColorlandGO (MOD, Premium Cracked) Ta aplikacja jest stworzona dla takich osób jak Ty. By w łatwy i przystępny sposób móc przenosić swoje wspomnienia z telefonu na papier.
Oferujemy duży wybór fotoproduktów, na których nie tylko utrwalisz swoje zdjęcia, ale także zawarte w nich wspomnienia. I to w kilku prostych krokach! Zainstaluj aplikację i korzystaj z naszego kreatora. Dzięki niemu tworzenie fotoproduktów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dobierz zdjęcia i wrzuć je do kreatora. Stwórz niepowtarzalny projekt, który trafi później do Ciebie. Dzięki naszej aplikacji nie tylko stworzysz najwyższej jakości fotoprodukty, kreując je z każdego miejsca na świecie, ale także skorzystasz z wielu promocji. Nie musisz siedzieć przed komputerem, by zamówić swoje fotoprodukty. Nie musisz czekać długo na realizację i płacić dużych pieniędzy. W aplikacji ColorlandGo czekają na Ciebie promocje, a teraz realizacja zamówienia to tylko 2 dni robocze – dostawa kurierem lub do paczkomatów.

Poznaj nasze produkty.

ODBITKI

Wywołaj zdjęcia z aplikacji w formie klasycznych odbitek w formacie 10×15 lub 15×21 cm naświetlanych na wysokiej jakości błyszczącym papierze. Zamawiaj odbitki bezpośrednio z telefonu bez potrzeby ich zgrywania. Zachowaj najcenniejsze wspomnienia i doceń tradycję wywoływania zdjęć w nowoczesnym stylu.

SHAREBOOK

Produkt stworzony, aby móc dzielić się szczęściem. Sharebook to 50 jednostronnie wydrukowanych zdjęć, z możliwością łatwego wyrywania pojedynczych fotek dzięki perforacji. Format zdjęć, jak standardowe odbitki – 10×15 cm. Dziel się wspomnieniami.

FOTOKSIĄŻKA

32 strony na Twoje unikalne wspomnienia. Stwórz album ze zdjęciami w wygodnym formacie A5 z miękką, błyszczącą okładką. To wystarczająca ilość miejsca na Twoją niepowtarzalną historię. Zacznij opowiadać już teraz projektując własną fotoksiążkę.

FOTORAMKI CLICKPIC

Stwórz wyjątkowe wnętrze ze swoich zdjęć w kwadratowych ramkach ClickPic. Prosty edytor, efektowne białe odcięcie zdjęcia, na którym możesz zamieścić opis. Trzy kolory ramek, prosty montaż, wysoka jakość. Twórz własne układy zdjęć na ścianie!

FOTOMAGNES

Stwórz piękną galerię zdjęć lub obrazków, którą umieścisz w najważniejszym miejscu w domu, czyli… na lodówce. Zaprojektuj kolaż fotografii ze swoich ulubionych wspomnień i wywołaj je na uroczych fotomagnesach.

FOTOOBRAZ

Zaktualizuj domową galerię obrazów. Wywołaj zdjęcia prosto z aplikacji, niech Twoje fotografie dumnie zawisną na ścianie jako fotoobrazy. Druk zdjęć na płótnie canvas, do wyboru 4 formaty.

FOTOKUBEK

Zaprojektuj osobisty fotokubek na każdy nastrój i porę roku. Profesjonalny nadruk z Twoim ulubionym zdjęciem zniesie najcięższe testy – fotokubek można myć w zmywarce i wkładać do mikrofalówki.

FOTOKALENDARZ

Rok wcale nie musi zaczynać się od stycznia… W naszych fotokalendarzach Ty ustalasz zasady. Do wyboru masz wygodne formaty A3 i A4 (pionowe) z 13 kartkami – 12 miesięcy plus okładka.

Aplikacja ColorlandGo została stworzona z myślą o prostocie projektowania i łatwości dostępu do naszych najlepszych fotoproduktów. Wyróżnia ją łatwość obsługi i intuicyjność. To także unikalna oferta i promocje, których nie spotkasz nigdzie indziej.

Możesz używać aplikacji bez tworzenia konta, o rejestrację poprosimy Cię dopiero w momencie składania zamówienia i dokonywania płatności. Jeśli jesteś już zarejestrowany na Colorland.pl to świetnie – wystarczy, że zalogujesz się na swoje aktualne konto i możesz zamawiać od razu. Możesz też zalogować się przez Facebooka.

Colorland to niekwestionowany mistrz w produkcji odbitek, fotoksiążek i fotokalendarzy. Powierzasz swoje wspomnienia zaufanemu partnerowi, który zamieni je w prawdziwe drukowane cudo!
This application is created for people like you. To be able to transfer your memories from phone to paper in an easy and accessible way.
We offer a large selection of photo products, where you will not only capture your photos, but also the memories they contain. And in a few simple steps! Install the application and use our wizard. Thanks to it, creating photo products is easier than ever before. Choose photos and put them in the wizard. Create a unique project that will go to you later. Thanks to our application, you will not only create the highest quality photo products, creating them from anywhere in the world, but also take advantage of many promotions. You don’t have to sit in front of the computer to order your photo products. You don’t have to wait long for implementation and pay big money. Promotions are waiting for you in the ColorlandGo application, and now the order processing is only 2 business days – delivery by courier or to parcel machines.

Discover our products.

PRINTS

Develop photos from the application in the form of classic prints in the format 10×15 or 15×21 cm exposed on high-quality glossy paper. Order prints directly from your phone without having to rip them. Keep the most precious memories and appreciate the tradition of developing photos in a modern style.

SHAREBOOK

A product created to be able to share happiness. Sharebook is 50 single-sided printed photos, with the ability to easily extract individual photos due to perforation. Photo format, like standard prints – 10×15 cm. Share your memories.

PHOTOBOOK

32 pages for your unique memories. Create a photo album in a convenient A5 format with a soft, glossy cover. This is enough space for your unique story. Start telling now designing your own photobook.

CLICKPIC PHOTO FRAMES

Create a unique interior with your photos in square ClickPic frames. Simple editor, effective white cut-out photo on which you can place a description. Three frame colors, easy assembly, high quality. Make your own photo layouts on the wall!

FOTOMAGNES

Create a beautiful gallery of photos or pictures, which you will put in the most important place in the house, i.e. … on the fridge. Design a photo collage of your favorite memories and bring them up on cute photo magnets.

FOTOOBRAZ

Update your home image gallery. Call photos straight from the application, let your photos hang proudly on the wall as photo pictures. Photo printing on canvas, 4 formats to choose from.

FOTOKUBEK

Design a personal photo mug for every mood and season. A professional print with your favorite photo will withstand the toughest tests – the photo mug can be washed in the dishwasher and put in the microwave.

Photo Calendar

The year does not have to start from January … In our photo calendars you set the rules. You can choose from comfortable A3 and A4 (vertical) formats with 13 sheets – 12 months plus a cover.

The ColorlandGo application was created with a view to simplicity in design and ease of access to our best photoproducts. It is distinguished by its ease of use and intuitiveness. It is also a unique offer and promotions that you will not find anywhere else.

You can use the application without creating an account, we will only ask you for registration when placing the order and making the payment. If you are already registered on Colorland.pl it’s great – all you have to do is log in to your current account and you can order right away. You can also login via Facebook.

Colorland is the undisputed master in the production of prints, photobooks and photocalendars. You entrust your memories to a trusted partner who will turn them into a real printed miracle!

ColorlandGO 2.45.17 screenshots 1

ColorlandGO Photography Game: 

ColorlandGO 2.45.17 screenshots 2

What’s New:

 • Bug fixes and improvements
 • Minor Bug Fixes
 • New Version Added
 • New Missons Added

How to install ColorlandGO on android phone or tablet?

Download ColorlandGO APK file from androidimod.com then follow these steps:

Goto downloads:

 • Open Downloads on your device by going to My Files or Files
 • Tap the APK file you downloaded (com.colorland)
 • Tap Install when prompted, the APK file you downloaded will be installed on your device.

Update Phone Settings:

 • Go to your phone Settings page
 • Tap Security or Applications
 • Check the Unknown Sources box
 • Confirm with OK