Joint Academy 2.0.68 (MOD)

December 29, 2021 0 By androidimod

Joint Academy 2.0.68 MOD Unlimited Premium

Information Of Joint Academy MOD features:

Requirement
5.0 and up
Rating Reviews
App Version
2.0.68
Language
English
Downloads
100,000+
Developer
Androidimod
Update
December 28, 2021
Ganre
Medical

 

About Joint Academy

Table Of Contents

 • Latest updated
 • Description
 • How to install Joint Academy APK / MOD file?
 • Questions & answers
 • Reviews

Joint Academy (MOD, Premium Cracked) Behandla artros och ländryggssmärta med ett personligt anpassat träningsprogram direkt i mobilen.

Fler än 70 000 patienter har behandlat sin ledsmärta med Joint Academy, och 99 % anger att de är nöjda.

MED JOINT ACADEMY FÅR DU
– Enkla övningar för att minska ledsmärta
– Kontakt med legitimerad fysioterapeut
– Interaktiv utbildning och påminnelser
– Verktyg för att följa din utvecklingen

JOINT ACADEMY PASSAR FÖR DIG SOM
– Har artros eller ländryggssmärta
– Har smärta eller stelhet i knä- och höftled
– Vill ha hjälp av en personlig fysioterapeut
– Vill få behandling direkt utan väntetid
– Vill få behandling när som helst hemifrån
– Vill få en kliniskt bevisad behandling

SÅ FUNGERAR JOINT ACADEMY
1. Ladda ner appen
2. Logga in säkert med BankID
3. Träffa din fysioterapeut
4. Påbörja ditt behandlingsprogram
5. Följ din utveckling och nå dina mål

EN KLINISKT BEVISAD BEHANDLING
Forskning och publicerade studier visar att patienter som använder Joint Academy minskar sin ledsmärta, ändrar sin inställning till operation och slutar ta smärtstillande medicin.

– 85 % rapporterar minskad ledsmärta
– 47 % vill inte längre opereras
– 42 % slutar ta smärtstillande

Med Joint Academy får du personlig tillgång till en legitimerad fysioterapeut som skapar ett individuellt träningsprogram och handleder dig under hela behandlingen. Alla Joint Academys fysioterapeuter är legitimerade och experter på artros och ledsmärta.

Behandlingen baseras på den senaste forskningen och följer den vetenskapliga evidens som finns för respektive behandlingsområde. Joint Academy har ett nära och pågående samarbete med forskare, kliniker och världsledande medicinska experter.

DIGITAL GRUNDBEHANDLING FÖR ARTROS
Nationell och internationell forskning, samt information från internationella organisationer, uttrycker att artrosbehandling i första hand bör bestå av träning och information om sjukdomen (samt viktkontroll i de fall det anses nödvändigt). Alla som drabbas av artros ska erbjudas denna typ av behandling.

Joint Academys digitala grundbehandling för artros och ledsmärta innefattar anpassad träning för minskad smärta i kombination med interaktiv utbildning som ökar förståelsen kring sjukdomen. Genom denna behandling erbjuds du som patient rätt vård direkt, vilket leder till en minskning av mer riskfyllda behandlingar – som till exempel injektioner och operationer. Behandlingens upplägg och innehåll följer socialstyrelsens nationella riktlinjer för grundbehandling.

KOSTNAD
Kostnaden för Joint Academy är i enlighet med gällande patientavgift. Joint Academy samarbetar med Frösjö Vårdcentral i Region Sörmland och följer deras taxa. Det innebär att patientavgiften är 0 kronor för digitala besök hos fysioterapeut.

OM JOINT ACADEMY – AVTAL
Arthro Therapeutics AB erbjuder vård för hela Sverige genom Frösjö Vårdcentral och Region Sörmland. Arthro Therapeutics AB tillhandahåller den medicintekniska produkten Joint Academy.

Det är din fysioterapeut, alternativt dess arbetsgivare, som är ansvarig vårdgivare. Inom Joint Academy deltar användaren i digitala vårdmöten med fysioterapeuter samt i ett individuellt utformat behandlingsprogram för artros och ledsmärta.

Joint Academy är en förlängning av det traditionella vårdsystemet. Joint Academy får därför ersättning för dina patientbesök av den region som du är skriven i.
Treat osteoarthritis and low back pain with a personalized exercise program directly on your mobile.

More than 70,000 patients have treated their joint pain with the Joint Academy, and 99% state that they are satisfied.

WITH JOINT ACADEMY YOU GET
– Simple exercises to reduce joint pain
– Contact with a licensed physiotherapist
– Interactive training and reminders
– Tools to follow your development

JOINT ACADEMY IS SUITABLE FOR YOU AS
– Have osteoarthritis or low back pain
– Has pain or stiffness in the knee and hip joints
– Want help from a personal physiotherapist
– Want to receive treatment immediately without waiting time
– Want to get treatment at any time from home
– Want to receive a clinically proven treatment

HOW JOINT ACADEMY WORKS
1. Download the app
2. Log in securely with BankID
3. See your physiotherapist
4. Start your treatment program
5. Follow your development and reach your goals

A CLINICALLY PROVEN TREATMENT
Research and published studies show that patients who use the Joint Academy reduce their joint pain, change their attitude towards surgery and stop taking painkillers.

– 85% report reduced joint pain
– 47% no longer want surgery
– 42% stop taking painkillers

With Joint Academy, you get personal access to a licensed physiotherapist who creates an individual training program and guides you throughout the treatment. All Joint Academy physiotherapists are licensed and experts in osteoarthritis and joint pain.

The treatment is based on the latest research and follows the scientific evidence that exists for each treatment area. The Joint Academy has a close and ongoing collaboration with researchers, clinics and world-leading medical experts.

DIGITAL BASIC TREATMENT FOR ARTHROSIS
National and international research, as well as information from international organizations, express that osteoarthritis treatment should primarily consist of exercise and information about the disease (as well as weight control in cases where it is deemed necessary). Everyone who suffers from osteoarthritis should be offered this type of treatment.

Joint Academy’s digital basic treatment for osteoarthritis and joint pain includes adapted training for reduced pain in combination with interactive education that increases understanding of the disease. Through this treatment, you as a patient are offered the right care immediately, which leads to a reduction in more risky treatments – such as injections and surgeries. The structure and content of the treatment follow the National Board of Health and Welfare’s national guidelines for basic treatment.

COST
The cost of the Joint Academy is in accordance with the applicable patient fee. Joint Academy collaborates with Frösjö Vårdcentral in Region Sörmland and follows their rate. This means that the patient fee is SEK 0 for digital visits to a physiotherapist.

ABOUT JOINT ACADEMY – AGREEMENT
Arthro Therapeutics AB offers care for the whole of Sweden through Frösjö Vårdcentral and Region Sörmland. Arthro Therapeutics AB provides the medical device Joint Academy.

It is your physiotherapist, or alternatively its employer, who is the responsible care provider. Within the Joint Academy, the user participates in digital care meetings with physiotherapists and in an individually designed treatment program for osteoarthritis and joint pain.

Joint Academy is an extension of the traditional care system. Joint Academy therefore receives compensation for your patient visits from the region in which you are registered.
Flera buggfixar och prestandaförbättringar

Joint Academy 2.0.68 screenshots 1

Joint Academy Medical Game: 

Joint Academy 2.0.68 screenshots 2

What’s New:

 • Bug fixes and improvements
 • Minor Bug Fixes
 • New Version Added
 • New Missons Added

How to install Joint Academy on android phone or tablet?

Download Joint Academy APK file from androidimod.com then follow these steps:

Goto downloads:

 • Open Downloads on your device by going to My Files or Files
 • Tap the APK file you downloaded (ai.arthro.jointacademy)
 • Tap Install when prompted, the APK file you downloaded will be installed on your device.

Update Phone Settings:

 • Go to your phone Settings page
 • Tap Security or Applications
 • Check the Unknown Sources box
 • Confirm with OK